Hiddinga

Dr. Anja Hiddinga

Antropoloog
1 event
Dr. Anja Hiddinga is als onderzoeker en universitair docent verbonden aan het departement Antropologie en Sociologie van de UvA. Haar huidige onderzoek richt zich op doofheid en gebarentaal.

Doven zien zichzelf niet als gehandicapt, maar als deel van een culturele minderheid. Sociale en culturele veranderingen brengen verandering in de dovengemeenschap en roepen vragen op: bij welke groep hoor je, en wat is eigenlijk 'normaal' of 'abnormaal'? In haar werk houdt Hiddinga zich bezig met deze vragen.

“Er wordt van alles beweerd over de rol, de identiteit, de behoeften of de verlangens van dove mensen in onderwijs, zorg, taal cultuur, maatschappelijk leven. Maar eigenlijk is daar in Nederland nauwelijks onderzoek naar gedaan,” zegt Hiddinga op gebareninzicht.nl. Met haar onderzoek hoopt ze bij te dragen aan een gelijkwaardigere positie van dove mensen in de horende samenleving.

In eerder onderzoek richtte Hiddinga zich op de ontwikkeling van kennis in de klinische wetenschap en de sociale constructie van noties van gezondheid en ziekte.

Naast haar wetenschappelijke werk maakt Hiddinga documentaires en experimentele films over doofheid en gebarentaal. Daarnaast is ze hoofdredacteur van 'Woord & Gebaar'.

---

Dr Anja Hiddinga is researcher and assistant professor at the department of Anthropology and Sociology at the University of Amsterdam. Her current research focusses on deafness and sign language.

Deaf people do not see themselves as handicapped, but as a part of a cultural minority. Social and cultural developments now affecting the deaf community and bring up interesing questions: to which group do you belong, and what is 'normal' or 'abnormal'? These questions are guiding Hiddingas research.

“Much is said about the role, identity, needs and desires of deaf people in education, health care, culture and society. But little research has been done about that in the Netherlands,” Hiddinga says at gebareninzicht.nl. With her reserach Hiddinga hopes to contribute to a more equal position of deaf people in the hearing society.

In earlier research Hiddinga focused on the development of knowledge in the clinical sciences and the social construction of notions of health and disease.

Besides her scientific work Hiddinga makes documentaries and experimental movies about deafness and sign language. Besides that she is chief editor of 'Woord & Gebaar'.