Schoof

Dick Schoof

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
1 opname
Dick Schoof is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

'Veiligheid' is de rode draad in zijn loopbaan. Zo was hij onder andere als directeur-generaal Politie belast met de vorming van de nationale politie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en directeur-generaal Veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Daarvóór was hij plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het ministerie van Justitie en hoofddirecteur van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND).

Als NCTV is hij op rijksniveau eindverantwoordelijk voor de 'drie C's': Crisisbeheersing, Contraterrorisme en Cyber security met als doel het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.

Schoof studeerde Planologie aan de Universiteit van Nijmegen.