Nederland krijgt energie

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Deze avonden vormen het vervolg op de recente publicatie van het gelijknamige voorstel met als belangrijkste boodschap: de omslag naar 100% hernieuwbare energie voor 2050 is haalbaar, noodzakelijk en wenselijk (zie www.FitOurFuture.com).

De 3 debatten maken deel uit van de brede maatschappelijke en constructieve discussie over de toekomst van onze energievoorziening die de partijcommissies voor duurzame ontwikkeling van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD) willen starten.

Tijdens elke thema avond zullen vanaf 19.30 uur energie redacteuren van o.a. De Telegraaf, Volkskrant, Algemeen Dagblad, De Pers, Energiegids, Energeia en Utilities bij toerbeurt een kort vraaggesprek met steeds 4 gasten leiden, waarna onder leiding van prof. dr. Klaas van Egmond tot ca. 22.00 uur een plenaire discussie met de zaal zal plaatsvinden.

Programma

Debat I
Dinsdag 27 april

Discussiethema's:
1. Formuleer als nationale prioriteit een volledig hernieuwbare energievoorziening in 2050, door een jaarlijkse energiebesparing van 3% en een jaarlijkse groei in hernieuwbare energie van 7%.
2. Stel hiervoor duidelijke langjarige randvoorwaarden in een Deltawet Nieuwe Energie waarbinnen overheid, burgers en bedrijven volop ruimte krijgen voor initiatieven en innovaties.
3. Realiseer een stapsgewijze aanscherping van het algemeen aanvaarde principe dat de vervuiler betaalt door consequente fiscale vergroening.
4. Bied energie-intensieve bedrijven met ontheffingen de kans om binnen redelijke termijnen aan strenge normen te voldoen, zodat de internationale concurrentiepositie niet wordt aangetast.

Gasten:
- Prof. dr. Herman Wijffels, Hoogleraar Duurzaamheid & Maatschappelijke Verandering UCAD
- Colette Alma, directeur Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie
- Prof. dr. Roel in 't Veld, hoogleraar Bestuurskunde OU
- Theo Walthie, voorzitter RegieOrgaan EnergieTransitie

Debat II
Maandag 10 mei

Discussiethema's:
5. Zorg voor een wettelijk vastgelegd teruglevertarief waarmee een consistent en stimulerend investeringsklimaat voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling wordt gecreëerd.
6. Richt een Nationaal Energie Investeringsfonds op om de financiering van energiebesparende maatregelen en investeringen in opwekking van hernieuwbare energie laagdrempelig te maken.
7. Investeer zo snel mogelijk in een slimme energie-infrastructuur, waarmee het variabele hernieuwbare energieaanbod en de vraag goed op elkaar afgestemd kunnen worden.

Gasten:
-
Elco Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland
- Thijs Aarten, Raad van Bestuur KEMA en mede-auteur Project Roadmap 2050
- Marcel Engels, voorzitter Uneto-VNI
- Marius Enthoven, vice-voorzitter Energieraad

Debat III
Maandag 17 mei

Discussiethema's:
8. Verplicht alle energieleveranciers tot een toenemend aandeel hernieuwbare energie en kondig per direct een nieuwbouwstop af voor conventionele centrales voor niet-hernieuwbare energie.
9. Bevorder energie-efficiënt gedrag met een breed scala aan overheidsmaatregelen zoals een sterk verbeterd openbaar vervoer, strengere productnormen, etc.
10. Investeer gericht in kennis en expertise op het nieuwe sleutelgebied "clean-tech", waardoor ons land in 2015 in de wereldwijde top tien van deze enorme groeimarkt kan staan.

Gasten:
-
Prof. dr. Jacqueline Cramer, Minister VROM
- Walter Ruijgrok, Manager Environmental Affairs EnergieNed
- Prof. dr. Kornelis Blok, hoogleraar Natuurwetenschap en Samenleving Universiteit Utrecht
- Ruud Koornstra, CEO Tendris

In samenwerking met...

Het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (Universiteit Utrecht) en de samenwerkende partijcommissies voor duurzame ontwikkeling van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD